ชื่อบทความ : ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 47

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 82 ง (9 เม.ย. 61) หน้า 9 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (84) ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติม “(84) ยาโคลิสทิมีเทท โซเดียม (Colistimethate sodium) ชนิดฉีด สําหรับมนุษย์” ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 47