ชื่อบทความ : น้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาดัชนีหักเห

หมายเลข : มอก. 2785-2560 (ISO 280:1998(E))

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 127 ง (4 มิ.ย. 61) หน้า 11 (ท้ายประกาศ 2 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

บทนำ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 280:1998(E) Essential oils – Determination of refractive index มาใช้เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดวิธีการทดสอบหาดัชนีหักเหของน้ำมันหอมระเหย ตามลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ การวัดมุมหักเห สามารถวัดโดยตรง หรือค่าหักเหทั้งหมดที่อ่านได้ ตามขีดจำกัดของเครื่องมือ ทั้งนี้ น้ำมันหอมระเหยต้องรักษาสภาวะทางไอโซทรอปิก (isotropism) และความโปร่งแสง (transparency) รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 280:1998 (E)

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5046 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาดัชนีหักเห