ชื่อบทความ : เพิกถอนทะเบียนตำรับยา

หมายเลข : คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 253/2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 93 ง (24 เม.ย.61) หน้า 6 (ท้ายประกาศ 1 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ด้วยปรากฏว่ายาสตริกนิน (Strychnine) ที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ในรูปแบบยาเดี่ยวชนิดฉีด ในข้อบ่งใช้เป็นยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง และออกฤทธิ์ที่ไขสันหลัง อาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ยา เนื่องจากขนาดยาที่ใช้ในการรักษามีความเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตได้ และไม่มีข้อมูลสนับสนุนประสิทธิภาพของยา หรือไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ . . .

หมายเหตุ : คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 253/2561 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา