ชื่อบทความ : สายสวนปัสสาวะชนิดมีบอลลูน

หมายเลข : มอก. 2229 - 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 95 ง (26 เม.ย.61) หน้า 1 (ท้ายประกาศ 19 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะสายสวนปัสสาวะชนิดมีบอลลูน ที่ทำให้ปราศจากเชื้อและใช้ครั้งเดียว

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5031 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายสวนปัสสาวะชนิดมีบอลลูน