ชื่อบทความ : สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 2 : การประเมินระดับการพอง

หมายเลข : มอก. 2792 เล่ม2 – 2560 (ISO 4628-2:2016(E))

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ.61) หน้า 28 (ท้ายประกาศ 2 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

บทนำ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 4628-2 : 2016 Paints and varnishes – Evaluation of degradation of coatings – Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance – Part 2 : Assessment of degree of blistering มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดวิธีประเมินระดับการพองของผิวเคลือบโดยเปรียบเทียบระดับการพองกับภาพถ่ายมาตรฐาน ซึ่งภาพถ่ายมาตรฐานนี้แสดงขนาดการพองในระดับ 2 3 4 และ 5 และแต่ละขนาดการพอง แสดงปริมาณการพอง (ความหนาแน่น) ในระดับ 2 3 4 และ 5 ISO 4628-1 กำหนดระบบเพื่อการระบุปริมาณและขนาดของข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฎของผิวเคลือบ และกำหนดหลักการทั่วไปของระบบที่ใช้ในอนุกรมมาตรฐานนี้ ระบบนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้กับข้อบกพร่องที่เกิดจากการบ่มตัว (ageing) สภาพลมฟ้าอากาศ (weathering) และการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฎ เช่น การขึ้นเหลือง (yellowing) รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 4628-2 : 2016

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5026 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 2 : การประเมินระดับการพอง