ชื่อบทความ : การขนส่ง การส่งมอบ การทำลาย และการทำให้สิ้นสภาพเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 74 ง (29 มี.ค.61) หน้า 12-24 (ท้ายประกาศ 1 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขนส่ง การส่งมอบการทำลาย และการทำให้สิ้นสภาพเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ในประกาศนี้ “สถานที่” หมายความว่า บริเวณของหน่วยงานที่มีสถานปฏิบัติการตั้งอยู่ “การขนส่ง” หมายความว่า การเคลื่อนย้ายเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ หรือตัวอย่างจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งภายในสถานที่ หรือออกนอกสถานที่ทั้งภายในประเทศและออกนอกประเทศ “ตัวอย่าง” หมายความว่า สิ่งส่งตรวจที่เก็บจากร่างกายคน สัตว์ หรือสิ่งอื่น ที่อาจมีหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์อยู่ “การทำให้สิ้นสภาพ และการทำลาย” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ที่ยุติความสามารถในการก่อโรคหรืออันตรายของเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และหมายความรวมถึงการทำให้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์หมดสิ้นไป “ผู้ทำหน้าที่ทำลาย” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาต ให้มีหน้าที่ทำให้สิ้นสภาพ และทำลายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ “รหัสเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์” หมายความว่า ตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่หน่วยงานกำหนดขึ้นแทนชื่อวิทยาศาสตร์ของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ “รหัสตัวอย่าง” หมายความว่า ตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่หน่วยงานกำหนดขึ้นแทนตัวอย่าง . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขนส่ง การส่งมอบ การทำลาย และการทำให้สิ้นสภาพเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561