ชื่อบทความ : กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 21 ง (30 ม.ค.61) หน้า 54 (ท้ายประกาศ 1 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ. 1) ในข้อ 2.1 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 และให้ใช้คำขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ. 1) ตามที่แนบท้ายประกาศนี้แทน ข้อ 2 คำขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ. 1) ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้อนุญาต ให้ถือว่าเป็นการยื่นคำขอตามประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจขอให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ. 1) ดำเนินการหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ ตามที่เห็นสมควร ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป . . .

หมายเหตุ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561