ชื่อบทความ : การบำรุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 33 ง (14 ก.พ.61) หน้า 6-8 (ท้ายประกาศ 5 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ในประกาศนี้ “เจ้าของถัง” หมายความว่า ผู้ค้าน้ำมันที่ปรากฏชื่อหรือเครื่องหมายที่กำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “ครบวาระ” หมายความว่า ที่ได้ผ่านการทดสอบ ตรวจสอบครบทุก ๆ 5 ปี ในกรณีของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือที่ได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบครบทุก ๆ 6 ปี ในกรณีของถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งหลังสุด . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบำรุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560