ชื่อบทความ : ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 307 ง (13 ธ.ค.60) หน้า 12 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นลำดับที่ 54 55 และ 56 ของยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 1 ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2560