ชื่อบทความ : มาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในไก่ชน

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 321 ง (26 ธ.ค.60) หน้า 29-30 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ปศุสัตว์จังหวัดใช้อำนาจตามความในมาตรา ๔๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ออกประกาศหรือสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของไก่ชนทุกรายแจ้งจำนวนไก่ชนที่ครอบครองไว้ทั้งหมดให้สัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ทราบเพื่อจะได้จัดทำทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด ข้อ 3 ให้เจ้าของสนามชนไก่ขึ้นทะเบียนสนามชนไก่ที่สถานที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดโดยแจ้งประมาณการจำนวนไก่ชนที่เข้าประลองในแต่ละครั้ง และวันที่เปิดให้มีการประลองด้วย ข้อ 4 ให้เจ้าของสนามชนไก่หรือซ้อมชนไก่ขึ้นทะเบียน ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง . . .

หมายเหตุ : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในไก่ชน