ชื่อบทความ : แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 219 ง (5 ก.ย.60) หน้า 9-10 (ท้ายประกาศ 17 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชตามชนิดพืช ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ของชนิดพืชข้าวโพด ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และให้ใช้รายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชตามชนิดพืชที่ขอจดทะเบียน เป็นพันธุ์พืชใหม่ของชนิดพืชข้าวโพด ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ แทน . . .

หมายเหตุ : ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2560