ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 206 ง (16 ส.ค.60) หน้า 12-18 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริการที่ดีและตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย ข้อ 2 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานขับรถ โดยสารสาธารณะขนาดเล็ก แบ่งออกเป็น 1 ระดับ ระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับทักษะในการขับขี่ยานพาหนะที่มีขนาด ที่นั่งโดยสารไม่เกิน 24 ที่นั่ง โดยครอบคลุมเรื่องการขับรถอย่างปลอดภัย จิตสำนึกด้านความปลอดภัยมีความเข้าใจในระเบียบและมาตรฐานการขับรถอย่างปลอดภัยตามที่กำหนด รวมถึงมีทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร วิธีการและแนวทางป้องกันและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากงานที่อาจส่งผลต่อบุคคล ชุมชนและสังคมตลอดจนกฎระเบียบ ด้านความปลอดภัย มีทักษะการใช้และจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ การจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นในการปฏิบัติงานได้ มีทักษะในการให้บริการลูกค้าความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมายจราจร การประกันภัยเบื้องต้นและสามารถตรวจสภาพรถให้มีความพร้อมใช้งานเป็นอย่างดีครบถ้วน . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก