ชื่อบทความ : การกำหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหารตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 174 ง (30 มิ.ย.60) หน้า 30-32 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 สัตว์ที่เป็นโรค หรือสงสัยว่าเป็นโรคดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้ เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร (1) กาฬโรคเป็ด (Duck plague) (2) กาฬโรคสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (พีพีอาร์) [Peste des petits ruminants (PPR)] (3) โรคไข้คิว (Q fever) (4) โรคไข้หวัดนก (Bird flu หรือ Avian influenza) (5) โรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (Influenza virus type A) (6) โรคแคมพิโลแบกเตอร์ (Campylobacteriosis) (7) โรคแซลโมเนลลา (Salmonellosis) (8) โรคทริคิเนลลา (Trichinellosis) (9) โรคทอกโซพลาสมา (Toxoplasmosis) (10) โรคนิวคาสเซิล (Newcastle disease) (11) โรคบรูเซลลา (Brucellosis) (12) โรคแบล็กเลก หรือโรคไข้ขาดำ (Blackleg) (13) โรคพยาธิเม็ดสาคู (Cysticercosis) (14) โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) . . .

หมายเหตุ : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหารตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559