ชื่อบทความ : วิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 23 วิธีดำเนินการและคุณลักษณะที่ต้องการ - สายส่งข้อมูล

หมายเลข : มอก. 2755 เล่ม23-2559 (IEC 60331-23 (1999-04))

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 144 ง (30 พ.ค.60) หน้า 5 (ท้ายประกาศ 10 หน้า)(เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ระบุวิธีทดสอบ และคุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ รวมถึงเวลาการใช้เปลวไฟที่แนะนำ สำหรับสายส่งข้อมูลซึ่งจำเป็นต้องรักษาความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้าเมื่อไหม้ไฟภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อธิบายวิธีการเตรียมตัวอย่าง การตรวจสอบความต่อเนื่อง วิธีดำเนินการทดสอบทางไฟฟ้า วิธีการเผาไหม้สายไฟฟ้า และข้อกำหนดสำหรับการประเมินผลการทดสอบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมสายส่งข้อมูลซึ่งไม่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดและใช้สำหรับวงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำพิเศษ

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4998 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 23 วิธีดำเนินการและคุณลักษณะที่ต้องการ - สายส่งข้อมูล