ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาพนักงานรีดเหล็กทรงแบนรีดร้อน

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค.60) หน้า 164-175 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาพนักงานรีดเหล็กทรงแบนรีดร้อน หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการรีดร้อน เหล็กแท่งแบน (Slab) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (Strip plate) ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน ที่สถานประกอบกิจการกำหนด อีกทั้งสามารถปรับแต่งเครื่องจักรให้การผลิตสามารถดำเนินงานไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจดบันทึกข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการมีความรู้ ความเข้าใจในแผนการผลิต สามารถคิดวิเคราะห์ ประสานงาน และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาพนักงานรีดเหล็กทรงแบนรีดร้อน