ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค.60) หน้า 98-105 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการออกแบบแม่พิมพ์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเขียนแบบชิ้นส่วน การออกแบบ การตรวจสอบ การวางแผนและบริหารกระบวนการออกแบบรวมถึงการกำหนดโครงสร้างและรายละเอียดของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก