ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค.60) หน้า 106-113 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเขียนแบบชิ้นส่วน การออกแบบโครงร่างและรายละเอียดของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ รวมถึงการตรวจสอบการวางแผนและบริหารกระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ