ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคทำสีเครื่องจักร

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค.60) หน้า 10-17 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคทำสีเครื่องจักร หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถเกี่ยวกับทฤษฎีและเฉดสีประเภทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล มีทักษะการเตรียมพื้นผิวของวัสดุประเภทต่าง ๆ สามารถทำสีรองพื้นทำสีทับหน้า ทำสีหนาพิเศษ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำสีเครื่องจักร วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพพื้นผิวของสีได้ และสามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องของคุณภาพงานสีได้ . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคทำสีเครื่องจักร