ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค.60) หน้า 235-243 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และสามารถตรวจสอบการทำงาน ถอดเปลี่ยนปรับตั้งค่าของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า เซอร์กิตเบรกเกอร์ แม็คเนติกคอนแทคเตอร์ (MagneticContactor) และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้กับระบบพีแอลซี (Programmable logic controller) และระบบทัชสกรีน (Touch screen) ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด สามารถวางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ควบคุมทวนสอบรายงานผลการบำรุงรักษา รวมถึงสามารถสอนงานในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ โดยปฏิบัติงานตามกฎและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานได้ . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์