ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างขึ้นต้นแบบเครื่องประดับแว๊กซ์

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค.60) หน้า 454-464 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างขึ้นต้นแบบเครื่องประดับแว๊กซ์ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการขึ้นรูปชิ้นงาน ขึ้นต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว๊กซ์ ประเภทต่าง ๆ และเครื่องประดับรูปทรงอิสระต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การขึ้นรูป การเลือกใช้วัสดุ และอุปกรณ์ การวิเคราะห์แบบ และแก้ปัญหาพิมพ์ ซึ่งสามารถวางแผนและบริหารขั้นตอนในกระบวนการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการทำพิมพ์ให้สอดคล้องกับรูปแบบทางการตลาด . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างขึ้นต้นแบบเครื่องประดับแว๊กซ์