ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาพนักงานชุบและเคลือบผิวเครื่องประดับ

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค.60) หน้า 437-446 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาพนักงานชุบและเคลือบผิวเครื่องประดับ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการชุบ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพผิวชิ้นงาน การคำนวณต้นทุนและปัจจัยการชุบ รวมถึงการดูแลรักษาน้ำยาชุบตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาการชุบที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งสามารถวางแผนและบริหารขั้นตอนในกระบวนการวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาพนักงานชุบและเคลือบผิวเครื่องประดับ