ชื่อบทความ : ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มไก่งวงแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ พ.ศ. 2559

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 2 ง (4 ม.ค.60) หน้า 12-21 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง ฟาร์มไก่งวงแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ พ.ศ. 2559” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ ๓3ในระเบียบนี้ “ไก่งวง” หมายความว่า สัตว์ปีกที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Meleagris gallopavo หรือ Meleagris ocellata ซึ่งเลี้ยงตามระยะของสายพันธุ์ เพื่อการผลิตเนื้อไก่สำหรับการบริโภค เป็นสายพันธุ์ ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สามารถเลี้ยงปล่อยแบบอิสระได้ “ฟาร์มไก่งวง” หมายความว่า ฟาร์มไก่งวงที่เลี้ยงไก่งวงเพื่อการค้า ซึ่งครอบคลุมถึงพื้นที่เลี้ยงไก่งวง สถานที่เก็บอาหารและเตรียมอาหาร บริเวณสำหรับทำลายซากไก่งวง เป็นต้น “แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ” หมายความว่า การเลี้ยงไก่งวงนอกโรงเรือนในบริเวณที่ไม่มีหลังคาไก่งวงสามารถออกมาภายนอกโรงเรือนได้อย่างอิสระ โดยเป็นพื้นที่ที่มีพืชที่เป็นอาหารของไก่ปกคลุมทำให้ไก่งวงได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น การคลุกฝุ่น การไซ้ขน การจิกกินพืช ผัก แมลง เป็นต้น . . .

หมายเหตุ : ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มไก่งวงแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ พ.ศ. 2559