ชื่อบทความ : สารสนเทศภูมิศาสตร์ – การบริการเชิงตำแหน่งที่ตั้ง – การกำหนดเส้นทางและการนำหน

หมายเลข : มอก. 19134 – 2559 (ISO 19134:2007)

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 6 ง (9 ม.ค.60) หน้า 7 (ท้ายประกาศ 45 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

บทนำ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 19134 : 2007 Geographic Information - Location Routing and Navigation มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprint) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ระบุชนิดข้อมูลและการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชนิดข้อมูลเหล่านี้ เพื่อการพัฒนาการบริการเชิงตำแหน่งที่ตั้งที่หลากหลายรูปแบบ สำหรับการกำหนดเส้นทางและการนำหน ซึ่งได้ถูกออกแบบเพื่อระบุการให้บริการทางเว็บ ให้สามารถใช้เครื่องมือไร้สายได้ โดยผ่านโปรแกรมประยุกต์ในเว็บที่อยู่ในระบบ แต่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ได้จำกัดสภาพแวดล้อมดังกล่าว รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 19134:2007

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4946 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารสนเทศภูมิศาสตร์ – การบริการเชิงตำแหน่งที่ตั้ง – การกำหนดเส้นทางและการนำหน