ชื่อบทความ : ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียม พ.ศ. 2559

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 2 ง (4 ม.ค.60) หน้า 2-11 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียม พ.ศ. 2559” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ในระเบียบนี้ “หน่วยผสมเทียม” หมายความว่า (1) หน่วยผสมเทียมในสังกัดของกรมปศุสัตว์ (2) หน่วยผสมเทียมในสังกัดของส่วนราชการอื่น (3) หน่วยผสมเทียมในสังกัดของรัฐวิสาหกิจ (4) หน่วยผสมเทียมของเอกชน “มาตรฐานหน่วยผสมเทียม” หมายความว่า หน่วยผสมเทียมจะต้องมีสำนักงานที่สะอาด เรียบร้อยเหมาะสม มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพและผลิตจากศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐาน การบันทึกข้อมูลอันเกี่ยวกับงานผสมเทียมถูกต้องเป็นปัจจุบันและใช้ประโยชน์ได้ เจ้าหน้าที่ผสมเทียมปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เกษตรกรเจ้าของปศุสัตว์ผู้รับบริการพึงพอใจ และปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานหน่วยผสมเทียม . . .

หมายเหตุ : ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียม พ.ศ. 2559