ชื่อบทความ : สารสนเทศภูมิศาสตร์ – การเป็นไปตามมาตรฐานและการทดสอบ

หมายเลข : มอก. 19105-2559 (ISO 19105:2000)

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 6 ง (9 ม.ค.60) หน้า 3 (ท้ายประกาศ 30 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

บทนำ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 19105 : 2000 Geographic Information - Conformance and testing มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprint) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดโครงร่าง แนวความคิด และวิธีการสำหรับการทดสอบและเกณฑ์ตัดสินการเป็นไปตามมาตรฐานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยกำหนดโครงร่างสำหรับการระบุรายละเอยดของชุดทดสอบแบบนามธรรม (Abstract Test Suit : ATS) . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4942 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารสนเทศภูมิศาสตร์ – การเป็นไปตามมาตรฐานและการทดสอบ