ชื่อบทความ : สีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้า

หมายเลข : มอก. 608-2559

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 6 ง (9 ม.ค.60) หน้า 2 (ท้ายประกาศ 8 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมสีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลสที่เป็นสีทับหน้า สำหรับใช้ในงานซ่อมแซมหรือพ่นใหม่ทั้งคัน ใช้พ่นบนพื้นผิวที่รองพื้นแล้ว หรือพื้นผิวที่เคลือบสีแล้ว

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4941 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้าและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้า