ชื่อบทความ : สีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีพื้นรองทับหน้า

หมายเลข : มอก. 609-2559

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 6 ง (9 ม.ค.60) หน้า 1 (ท้ายประกาศ 8 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมสีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส ใช้สำหรับปรับพื้นผิวยานยนตืให้เรียบก่อนเคลือบสีทับหน้า หรือพ่นทับบนพื้นผิวสีเดิม

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4940 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีรองทับหน้า(สีพื้น) และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีพื้นรองทับหน้า