ชื่อบทความ : กำหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐาน พ.ศ. 2559

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 2 ง (4 ม.ค.60) หน้า 22-23 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปุ๋ยเคมี มาตรฐาน พ.ศ. 2559” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 ข้อ 4 กำหนดให้ปุ๋ยเคมีมาตรฐานประเภทเชิงเดี่ยว ต้องมีปริมาณขั้นต่ำหรือขั้นสูง ของปริมาณธาตุอาหารรับรอง หรือสารเป็นพิษที่ให้มีในปุ๋ยเคมีมาตรฐาน หรือลักษณะจำเป็นอย่างอื่นของปุ๋ยเคมีมาตรฐานตามชนิด ดังต่อไปนี้ (1) ปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต ต้องมีปริมาณธาตุไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก ธาตุไนโตรเจนอยู่ในรูปของแอมโมเนียมไนโตรเจน (Ammonium Nitrogen) และมีกำมะถัน (S) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 23 ของน้ำหนัก มีลักษณะเป็นเม็ด ผลึก เกล็ด ผง หรือเกล็ดผง โดยไม่มีการเติมสีหรือปรุงแต่งใด ๆ เว้นแต่การปรุงแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย มีความชื้นไม่เกิน ร้อยละ 3.0 ของน้ำหนัก

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐาน พ.ศ. 2559