ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : วิธีทดสอบปูนซีเมนต์เล่ม 9 วิธีทดสอบระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์ไฮดรอลิก เพสต์โดยใช้เข็มแบบไวแคต

ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) : STANDARD TEST METHOD FOR CEMENT PART 9 TEST METHODS FOR TIME OF SETTING OF HYDRAULIC-CEMENT PASTE BY VICAT NEEDLE 

หมายเลข : มอก. 2752 เล่ม 9−2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 78 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กําหนดวิธีทดสอบระยะเวลาก่อตัวของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก โดยใช้เข็มแบบไวแคต มีวิธีการทดสอบสองวิธีวิธี A  เป็นวิธีทดสอบอ้างอิงด้วยเครื่องทดสอบ โดยใช้เข็มแบบไวแคตมาตรฐานด้วยมือ สำหรับวิธี B เป็นวิธีทดสอบด้วยเครื่องทดสอบโดยใช้เข็มแบบไวแคตอัตโนมัติและต้องเป็นไปตามข้อกําหนด ของวิธีทดสอบนี้ซึ่งพิสูจน์ว่าเป็นวิธีที่ยอมรับได้

เนื้อหาประกอบด้วย : บทนํา ขอบข่าย เอกสารอ้างอิง บทนิยาม สรุปวิธีทดสอบ นัยสำคัญ และการใช้งาน เครื่องมือทดสอบ สารละลาย และวัสดุการชักตัวอย่าง สภาวะ การเตรียมซีเมนต์ เพสต์การคำควณ การรายงานผล เครื่องทดสอบโดยใช้เข็มแบบไวแคตด้วยมือ วิธีทดสอบ ความแม่นยํา เครื่องทดสอบโดยใช้เข็มแบบไวแคตอัตโนมัติวิธีทดสอบ ข้อกําหนดการทํางานของเครื่องทดสอบโดยใช้เข็มแบบไวแคตอัตโนมัติการรับรอง คุณภาพวิธีทดสอบ ความแม่นยํา คำสำคัญ ภาคผนวก (ข้อมูลบังคับ) ภาคผนวก (ข้อมูลไม่บังคับ) และภาคผนวก

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5391 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 9 การหาระยะเวลาก่อตัวของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกโดยใช้เข็มแบบไวแคต และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 9 วิธีทดสอบระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์ โดยใช้เข็มแบบไวแคต