ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : วิธีทดสอบปูนซีเมนต์เล่ม 10 วิธีทดสอบ ระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์ไฮดรอลิก เพสต์โดยใช้เข็มแบบกิลโมร์

ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) : STANDARD TEST METHOD FOR CEMENT, PART 10 TEST METHOD FOR TIME OF SETTING OF HYDRAULIC-CEMENT PASTE BY GILLMORE NEEDLES

หมายเลข : มอก. 2752 เล่ม 10−2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 79 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กําหนดวิธีทดสอบระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์โดยใช้เข็มแบบกิลโมร์

เนื้อหาประกอบด้วย : บทนํา ขอบข่าย เอกสารอ้างอิง บทนิยาม สรุปวิธีทดสอบ  นัยสำคัญและการใช้งาน เครื่องมือทดสอบ สารละลาย การชักตัวอย่าง สภาวะ วิธีทดสอบ การรายงานผล ความแม่นยํา คําสําคัญ และภาคผนวก ก.

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5392 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 10 การหาระยะเวลาก่อตัวของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก โดยใช้เข็มแบบกิลโมร์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 10 วิธีทดสอบระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์ โดยใช้เข็มแบบกิลโมร์