ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ลูกถ้วยแขวนในระบบจําหน่ายไฟฟ้า : พอร์ซเลน

ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) : DISTRIBUTION SUSPENSION TYPE PORCELAIN INSULATORS

หมายเลข : มอก. 2623 เล่ม 2(1)−2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 80 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมลูกถ้วยแขวนในระบบจําหน่ายไฟฟ้าเนื้อพอร์ซแลน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 108 mm ถึง 203 mm ที่ทําโดยกรรมวิธีเปียก (wet process) และใช้ในระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้ จะเรียกว่า “ลูกถ้วย” กําหนดขึ้นไว้เป็นเกณฑ์คุณลักษณะขั้นมูลฐาน หากการใช้งานที่ต้องการ ให้เกณฑ์คุณลักษณะสูงขึ้นไปจากรายละเอียดที่กําหนดในมาตรฐานเล่มนี้ และ/หรือ เพิ่มเตืมคุณลักษณะที่ยังมิได้ระบุไว้ในมาตรฐานเล่มนี้ก็ให้กระทําได้ และให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ทํากับผู้ซื้อ

เนื้อหาประกอบด้วย : ขอบข่าย เอกสารอ้างอิง บทนิยาม ทั่วไป วัสดุแบบ รูปร่าง มิติ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ระยะรั่ว และพิกัด เครื่องหมาย และฉลาก การชักตัวอย่าง การทดสอบ และเกณฑ์ตัดสิน และภาคผนวก ก.

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5393 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลูกถ้วยแขวน : พอร์ซเลน และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลูกถ้วยแขวนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า : พอร์ซเลน