ชื่อเรื่อง :  ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง ต่อยอดความเชื่อมั่นงานนวัตกรรมสู่อนาคต
ผู้แต่ง :  ปรีชา คำแหง  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 212 ประจำเดือนมกราคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด