ชื่อเรื่อง :  ผลิตภัณฑ์กะปิอัดก้อน..ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค
ผู้แต่ง :  เจนจิรา อยู่พะเนียด นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
สังกัด :  สำนักเทคโนโลยีชุมชน
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 212 ประจำเดือนมกราคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด