ชื่อเรื่อง :  People in focus อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผู้แต่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
สังกัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213 ประจำเดือพฤษภาคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด