ชื่อเรื่อง :  เซลลูโลสวัสดุชีวมวลสู่เศรษฐกิจชีวภาพ
ผู้แต่ง :  กิติยา ปลื้มใจ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด กองวัสดุวิศวกรรม
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213 ประจำเดือพฤษภาคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด