ชื่อเรื่อง :  วศ. วันนี้ “ถอดรหัส Healthcare ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล”
ผู้แต่ง :  จิตลดา คณีกุล นักวิชาการเผยแพร่
สังกัด :  สำนักงานเลขานุการกรม
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 214 ประจำเดือนกันยายน 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด