ชื่อเรื่อง :  People in focus
ผู้แต่ง :  นางสาวรัตน์สุดา ตันศรีสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
สังกัด :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 214 ประจำเดือนกันยายน 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด