ชื่อเรื่อง :  มาตรฐานชุด PPE ทางการแพทย์ สำหรับป้องกันเชื้อโรค COVID-19
ผู้แต่ง :  สุวรรณี เทพบุตรดี นักวิทยาศาสตร์ 
สังกัด :  กองวัสดุวิศวกรรม 
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 214 ประจำเดือนกันยายน 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด