ชื่อเรื่อง :  แนวปฏิบัติการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย (Guidelines for Informing Safe Laboratory Management Practices for the Chemical Industry in Thailand)
ผู้แต่ง :  ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 
สังกัด :  สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 214 ประจำเดือนกันยายน 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด