ชื่อเรื่อง :  NQI กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้แต่ง :  นฤรัชน์ ชัยแจ้ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
ผู้แต่งร่วม :  อังคณา ขจรวงศ์วัฒนา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด :  กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 214 ประจำเดือนกันยายน 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด