ชื่อเรื่อง

:  ประโยชน์ที่ห้องปฏิบัติการได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ผู้แต่ง :  รติกร อลงกรณ์โชติกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 
สังกัด :  กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 215 ประจำเดือนกันยายน 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด