ชื่อเรื่อง

: เครื่องมือทดสอบทางวัสดุ (Materials Testing Center) กรมวิทยาศาสตร์บริการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านวัสดุและวัสดุขั้นสูงของประเทศ

ผู้แต่ง

: ปราณี จันทร์ลา และ อุสุมา นาคนิคาม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

สังกัด : กองวัสดุวิศวกรรม
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 217 ประจำเดือนกันยายน 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม :ดาวน์โหลด