ชื่อเรื่อง

: People in focus คุณจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และ ดร.จรูญ จันทร์สมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้แต่ง

: -

สังกัด : -
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 218 ประจำเดือนมกราคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม : ดาวน์โหลด