ชื่อเรื่อง :  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ลดกระดาษ สื่อสารงานอย่างสร้างสรรค์
ผู้แต่ง ปัทมา นิ่มเรือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 ประจำเดือนกันยายน 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด