ชื่อเรื่อง :  การยกระดับหน่วยตรวจด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 17020
ผู้แต่ง ณิชชาอร ภควัตชัย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
สังกัด กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 221 ประจำเดือนมกราคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด