ชื่อเรื่อง :  People in focus กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับบทบาทการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ดร.พจมาน ทาจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผู้แต่ง  -
สังกัด  -
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 222 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด