ชื่อเรื่อง :  การทำแห้งด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้แต่ง จิตต์เรขา ทองมณี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน กองเทคโนโลยีชุมชน
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 222 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด