ชื่อเรื่อง :  การยกระดับมาตรฐานอาชีพ โดยการรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024
ผู้แต่ง ศิรินาถ บุญโพธิ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 222 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด