ชื่อเรื่อง :  ผลสำรวจหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CABs) ของประเทศไทย และทิศทางการวางแผนส่งเสริม CABs ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
ผู้แต่ง นวพร เลิศธาราทัต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และ พรรษชล รัตนปาณี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
สังกัด กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 222 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด