ชื่อเรื่อง :  People in focus นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผู้แต่ง  -
สังกัด  -
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 73 ฉบับที่ 225 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด